ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

Το υπερπλεόνασμα και η μεσαία τάξη

Η συ­ζή­τη­ση για το Προ­σχέ­διο Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2018 από τις αρ­χές του Νοεμ­βρί­ου, κα­θώς και η συ­ζή­τη­ση για τη δια­νο­μή του υπερ­πλε­ο­νά­σμα­τος του 2017 στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, τη Δευ­τέ­ρα που πέ­ρα­σε, ανέ­δει­ξε σε πολύ αδρές γραμ­μές ένα ζή­τη­μα: Και η ΜΕ­ΣΑΙΑ­ ΤΑ­ΞΗ;

Γιατί η ξε­κά­θα­ρη πο­λι­τι­κή επι­δί­ω­ξη της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ΝΕ­Λ, και κατά το 2016 και το 2017 αλλά και στον Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2018, δη­λα­δή η ανά­δει­ξη του υπερ­πλε­ο­νά­σμα­τος, και η δια­νο­μή «με­ρί­σμα­τος» του κατά το δο­κούν ως κύ­ριος ΚΕ­ΝΤΡΙ­ΚΟ­Σ πο­λι­τι­κό- οι­κο­νο­μι­κός στό­χος και αυ­το­σκο­πό, για την επί­τευ­ξη του οποί­ου υπο­τάσ­σο­νται και κυ­ρί­ως προ­σαρ­μό­ζο­νται όλα τα βα­σι­κά με­γέ­θη του Τακτι­κού Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού, είχε ανα­πό­φευ­κτα και … πα­ρά­πλευ­ρες επι­πτώ­σεις!

Ο εκτι­μώ­με­νος ρυθ­μός οι­κο­νο­μι­κής με­γέ­θυν­σης της χώ­ρας εί­ναι μειω­μέ­νος κατά μία πο­σο­στιαία μο­νά­δα, 1,6% ένα­ντι της πρό­βλε­ψης του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2017 για 2,7%. Είναι προ­φα­νές λοι­πόν ότι τα έσο­δα από την κα­τα­πο­λέ­μη­ση της φο­ρο­δια­φυ­γής και του λα­θρε­μπο­ρί­ου, που δεν κα­τορ­θώ­θη­κε να ξε­πε­ρά­σουν τα 100 εκατ. ευρω, το πά­γω­μα των δα­πα­νών του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού και μά­λι­στα αυ­τών που προ­ο­ρί­ζο­νταν για τα χα­μη­λά στρώ­μα­τα, και η διό­γκω­ση των λη­ξι­πρό­θε­σμων του δη­μο­σί­ου δεν φτά­νουν για να δι­καιο­λο­γή­σουν, το αυ­ξη­μέ­νο ένα­ντι του στό­χου πλε­ό­να­σμα κατά 1,235 εκατ. ευρώ, ή 0,7% του Α­Ε­Π(!), όπως ανα­φέ­ρε­ται πλέ­ον στην Ειση­γη­τι­κή Έκθε­ση του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2018.

Αυτά τα υπερ­πλε­ο­νά­σμα­τα του 2016 και 2017 προ­έ­κυ­ψαν από τις πα­ρα­πά­νω πη­γές αλλά ΚΑΙ από την υπερ­φο­ρο­λό­γη­ση! Αυτήν, που τα κυ­βερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη ονο­μά­ζουν: Υ­ΠΕ­ΡΑ­ΠΟ­ΔΟ­ΣΗ εσό­δων. Ανα­φέ­ρο­μαι στους επι­βε­βλη­μέ­νους εξο­ντω­τι­κούς άμε­σους φό­ρους σε φυ­σι­κά και νο­μι­κά πρό­σω­πα, στους έμ­με­σους φό­ρους, που στην τριε­τία η ανα­λο­γία τους με τους άμε­σους ανέ­βη­κε από το 1,14 στο 1,30, στις δυ­σβά­στα­κτες ασφα­λι­στι­κές ει­σφο­ρές. Αλλά και πέ­ραν αυ­τών ανα­φέ­ρο­μαι και στα έσο­δα που δεν θα έχουν μό­νι­μο χα­ρα­κτή­ρα, αλλά έχουν γο­να­τί­σει τους «υπό­χρε­ους»: Στην στα­δια­κή αύ­ξη­ση της προ­κα­τα­βο­λής φό­ρου από το 50% στο 100% από τους ελευ­θε­ρο­ε­παγ­γελ­μα­τί­ες, στην πρα­κτι­κή των κα­τα­σχέ­σε­ων των τρα­πε­ζι­τι­κών λο­γα­ρια­σμών κα­θώς και σε αυτά που συ­νι­στούν την πλα­σμα­τι­κή ευ­ρω­στία(!) του ΕΦ­ΚΑ­, όπως οι με­γά­λες κα­θυ­στε­ρή­σεις έκ­δο­σης νέων συ­ντά­ξε­ων(εκ­κρε­μεί η έκ­δο­ση 300.000 συ­ντά­ξε­ων), η αλ­λα­γή του τρό­που κα­τα­βο­λής των ει­σφο­ρών από τους ελευ­θε­ρο­ε­παγ­γελ­μα­τί­ες, που κα­τα­βάλ­λουν φέ­τος ει­σφο­ρές 18μή­νου, ο προ­σω­ρι­νός υπο­λο­γι­σμός των ει­σφο­ρών ελευ­θε­ρο­ε­παγ­γελ­μα­τιών με βάση τα ει­σο­δή­μα­τα του 2015 και όχι του 2016, που ήταν μειω­μέ­να κατά 23%!

Ούτε ανό­η­τος ούτε και …γκα­φα­τζής μπο­ρεί να χα­ρα­κτη­ρι­στεί ό Γ. Χου­λια­ρά­κης όταν μπρο­στά στην εξό­φθαλ­μη και βο­ού­σα πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, της φο­ρο­λο­γι­κής και ει­σφο­ρο­δο­τι­κής συ­μπί­ε­σης της με­σαί­ας τά­ξης ανα­γκά­στη­κε να δη­λώ­σει στις 1/11/17 ότι: «Η φο­ρο­λο­γι­κή επι­βά­ρυν­ση, που συ­νε­πά­γε­ται ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του 2017 και του 2018 εί­ναι με­γά­λη. Είναι με­γά­λη για τους έντι­μους και τους συ­νε­πείς, για τη με­σαία τάξη και τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες. Και εί­ναι μια συ­νει­δη­τή επι­λο­γή που με­τα­βα­τι­κά πήρε η κυ­βέρ­νη­ση ώστε να ενι­σχύ­σει τα πιο αδύ­να­μα κοι­νω­νι­κά στρώ­μα­τα».

Για να γνω­ρί­ζου­με και το μέ­γε­θος της συρ­ρί­κνω­σης των ει­σο­δη­μά­των στη χώρα μας πρέ­πει να ση­μειώ­σου­με ότι το 91% των φο­ρο­λο­γου­μέ­νων δη­λώ­νουν ει­σο­δή­μα­τα κάτω από 20.000 ευρώ.

Φυσι­κά η αι­μορ­ρα­γία αυτή της με­σαί­ας τά­ξης δεν εί­ναι απο­κλει­στι­κό απο­τέ­λε­σμα της πο­λι­τι­κής των τριών ετών δια­κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ΝΕ­Λ.

Το βέ­βαιο εί­ναι ότι η κα­θή­λω­ση και η υπο­βάθ­μι­ση των με­σαί­ων στρω­μά­των, πραγ­μα­τι­κή ρα­χο­κο­κα­λιά και της ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας, σο­βεί τα 9 χρό­νια της κρί­σης. Έχει όμως επι­τα­θεί δρα­μα­τι­κά, χω­ρίς προ­ο­πτι­κές, την τε­λευ­ταία 3ε­τία.

Αντι­στρο­φή της πο­ρεί­ας κα­θί­ζη­σης με τη συ­νέ­χι­ση των κε­ντρι­κών επι­λο­γών αυ­τής της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ΝΕ­Λ δεν πι­στεύω ότι μπο­ρεί να ανα­μέ­νε­ται. Και την επό­με­νη χρο­νιά όλα τα σφυ­ριά των μέ­τρων και των πο­λι­τι­κών θα κτυ­πούν στο… αμό­νι του πως θα πιά­σου­με πλε­ό­να­σμα 3,8% του Α­Ε­Π!

Και η με­σαία τάξη; Θα ψά­χνει να βρει μαζί με τον Ε­. Τσα­κα­λώ­το σε πιο δε­κα­τη­μό­ριο της δια­νο­μής του ει­σο­δή­μα­τος θα εντάσ­σε­ται το ει­σό­δη­μα των 12.000 έως 18.000, ώστε το κα­τώ­τε­ρο μέ­ρος των με­σαί­ων στρω­μά­των να επω­φε­λού­νται και αυτά από το νέο υπερ­πλε­ό­να­σμα!

Σχολιασμός

Σχόλια

Ιδιοκτησία
e-Μεταρρύθμιση

Εκδότης
Γιάννης Μεϊμάρογλου

Διεθυντής Σύνταξης
Μιχάλης Κυριακίδης
mkyriak@gmail.com

Επικοινωνία
info@metarithmisi.gr

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.

Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.

Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Copyright © www.metarithmisi.gr.

To Top