ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

Υπερπλεόνασμα ή θάνατος

Πριν από πέ­ντε χρό­νια, το Νοέμ­βριο του 2012, μετά από πρό­τα­ση της ΔΗ­ΜΑ­Ρ, έγι­νε απο­δε­κτή η προ­ο­πτι­κή ενός κοι­νω­νι­κού με­ρί­σμα­τος από την τυ­χόν υπερ- από­δο­ση των μέ­τρων εφαρ­μο­γής του Μνη­μο­νί­ου. Αν δια­πι­στώ­νο­νταν ένα ΠΛΕ­Ο­ΝΑ­ΣΜΑ του ΠΛΕ­Ο­-ΝΑ­ΣΜΑ­ΤΟ­Σ.

Δεν μπο­ρού­σε τότε κα­νείς να φα­ντα­στεί ότι το … κυ­νή­γι του υπερ­πλε­ο­νά­σμα­τος θα γι­νό­ταν, τέσ­σε­ρα χρό­νια μετά, η κύ­ρια πο­λι­τι­κή επι­δί­ω­ξη της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ΝΕ­Λ, και αμέ­σως μετά, στον επό­με­νο Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2018, ο ΜΟ­ΝΑ­ΔΙ­ΚΟ­Σ ΚΕ­ΝΤΡΙ­ΚΟ­Σ πο­λι­τι­κός και οι­κο­νο­μι­κός στό­χος. Στό­χος και ΑΥ­ΤΟ­ΣΚΟ­ΠΟ­Σ για την επί­τευ­ξη του οποί­ου υπο­τάσ­σο­νται και κυ­ρί­ως προ­σαρ­μό­ζο­νται όλα τα βα­σι­κά με­γέ­θη του Τακτι­κού Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού!

Για του λό­γου το αλη­θές, οι αρ­μό­διοι υπουρ­γοί, στο πα­ρα­πεμ­πτι­κό –ει­σα­γω­γή του Προ­σχε­δί­ου Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του 2018 προς τα μέλη της Διαρ­κούς Επι­τρο­πής Οικο­νο­μι­κών Υπο­θέ­σε­ων, για το ΜΟ­ΝΟ ζή­τη­μα, που κά­νουν μνεία, εί­ναι η νέα υπέρ­βα­ση του στό­χου του πλε­ο­νά­σμα­τος! Για τί­πο­τε άλλο!

Μπο­ρεί­τε από τώρα να φα­ντα­στεί­τε με ποιους δι­θυ­ράμ­βους θα επα­να­κάμ­ψουν, όταν θα κα­τα­θέ­σουν το Σχέ­διο, πλέ­ον, του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού και όταν το πρω­το­γε­νές απο­τέ­λε­σμα της Γενι­κής κυ­βέρ­νη­σης σε όρους Σύμ­βα­σης Χρη­μα­το­δο­τι­κής Διευ­κό­λυν­σης, θα δια­μορ­φω­θεί όχι στο 2,2% του Α­Ε­Π, αυ­ξη­μέ­νο ένα­ντι του στό­χου κατά 823 εκατ. ευρώ ή 0,5% του Α­Ε­Π, αλλά στο 2,8% αυ­ξη­μέ­νο ένα­ντι του στό­χου κατά 1,9 δις ευρώ ή 1,05%!

Οφεί­λου­με βε­βαί­ως όλοι να υπο­γραμ­μί­σου­με ότι από πλευ­ράς σχε­δια­σμού και επι­κοι­νω­νια­κής τα­κτι­κής, εφέ­τος, και με την εμπει­ρία τους από τα λάθη και αστο­χί­ες της περ­σι­νής δια­χεί­ρι­σης του θέ­μα­τος, δί­νουν τα …ρέ­στα τους.

Έχουν πε­τύ­χει να έχει με­τα­το­πι­σθεί ο δη­μό­σιος διά­λο­γος από τις αρ­χές Οκτω­βρί­ου μέ­χρι του­λά­χι­στον τον Δεκέμ­βριο, με την ψή­φι­ση του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού. Να μην γί­νε­ται για την πρό­σθε­τη άδι­κη φο­ρο­λό­γη­ση και τις νέες επι­βα­ρύν­σεις για τα με­σαία και χα­μη­λά στρώ­μα­τα, το μα­χαί­ρι στις συ­ντά­ξεις, το πά­γω­μα των δα­πα­νών του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού και τη διό­γκω­ση των λη­ξι­πρό­θε­σμων του δη­μο­σί­ου, αλλά για το που, πως, με ποια κρι­τή­ρια θα δο­θεί το υπερ­πλε­ό­να­σμα!

Αυτή τη φορά βε­βαί­ως, φρό­ντι­σαν να δια­σφα­λί­σουν τη σύμ­φω­νη γνώ­μη της τρόι­κας, απο­δε­χό­με­νοι στην ου­σία να δώ­σουν μόνο το 40% του υπερ­πλε­ο­νά­σμα­τος! Από τα 1,9δις μόνο τα 720ε­κατ. ευρώ εί­ναι κοι­νω­νι­κό μέ­ρι­σμα. Τα υπό­λοι­πα 700, εί­ναι υπο­χρε­ώ­σεις, που απλώς τις με­το­νο­μά­ζουν με τον γνω­στό δη­μιουρ­γι­κό τους τρό­πο…

Στο κρε­σέ­ντο μά­λι­στα τη Δευ­τέ­ρα, ο πρω­θυ­πουρ­γός τόλ­μη­σε να μι­λή­σει για την …υπε­ρα­πό­δο­ση της οι­κο­νο­μί­ας, που φέρ­νει και το υπερ­πλε­όν­σμα. Την ίδια ημέ­ρα, όπου τα στοι­χεία της Commission πι­στο­ποιού­σαν ότι το Α­Ε­Π του 2017 θα πέ­σει από την πρό­βλε­ψη για 2,7% (Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός 2017) στο 1,6%! Τυχαίο; Η πτώ­ση του Α­Ε­Π(1,1%) θα εί­ναι πε­ρί­που το πο­σο­στό του υπερ­πλε­ο­νά­σμα­τος!

Τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες, βε­βαί­ως, ο υπουρ­γός οι­κο­νο­μι­κών με πλεί­στες όσες πα­ρεμ­βά­σεις του, κα­τα­λα­βαί­νο­ντας ότι τα διά­φο­ρα τρυκ έχουν και τα όριά τους, προ­σπα­θού­σε να μας πεί­σει ότι ολό­κλη­ρη αυτή η υπε­ρα­πό­δο­ση δεν εί­ναι προ­ϊ­όν υπερ­φο­ρο­λό­γη­σης αλλά … πά­τα­ξης της φο­ρο­δια­φυ­γής!

Και φυ­σι­κά εδώ οφεί­λου­με να τον προ­κα­λέ­σου­με! Ας κα­τα­θέ­σει ποια συ­γκε­κρι­μέ­να εί­ναι τα ποσά του συ­νο­λι­κού οφέ­λους των δη­μό­σιων τα­μεί­ων από την πά­τα­ξη της φο­ρο­δια­φυ­γής. Από λί­στες Λαγκάρντ, Μπόρ­γιανς και εμ­βα­σμά­των εξω­τε­ρι­κού δεν έχου­με τί­πο­τε πε­ρισ­σό­τε­ρο από 100ε­κατ. ευρώ!

Αυτά τα 1,9δις υπερ­πλε­ό­να­σμα πως προ­κύ­πτουν; Πως άρα­γε αυ­τές τις 40 πε­ρί­που ημέ­ρες δεν εί­χαν συ­νει­δη­το­ποι­ή­σει ότι πέ­ραν των 823 εκατ. θα υπάρ­χουν και άλλα 1077ε­κατ. ευρώ υπερ­πλε­ό­να­σμα;

Σχολιασμός

Σχόλια

Ιδιοκτησία
e-Μεταρρύθμιση

Εκδότης
Γιάννης Μεϊμάρογλου

Διεθυντής Σύνταξης
Μιχάλης Κυριακίδης
mkyriak@gmail.com

Επικοινωνία
info@metarithmisi.gr

H «Μεταρρύθμιση» είναι ηλεκτρονικός κόμβος ο οποίος λειτουργεί με αυτήν τη μορφή από τον Μάρτιο του 2012. Από το 2005 κυκλοφορούσε ως έντυπο και στη συνέχεια ως ηλεκτρονικό περιοδικό.

Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων με κοινό χαρακτηριστικό την αγωνία για τη συγκρότηση ενός μεγάλου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Πρόθεσή μας είναι η ενθάρρυνση των διαδικασιών για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη και η ανάδειξη της ανάγκης να εκφρασθεί σε όλα τα επίπεδα – πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό – η οπτική μιας σύγχρονης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τις παθογένειές της.

Αναφέρεται στο χώρο της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του ριζοσπαστικού κέντρου, του κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού και επιδιώκει τον διάλογο ανάμεσα στις δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις της χώρας.

Copyright © www.metarithmisi.gr.

To Top